Vad är konstitutionsutskottet vilken uppgift har det

Ku-anmälan

Det har konstitutionsutskottet, KU, till uppgift att granska. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen. Pågående ärenden.


  Kulturutskottet

Följer regeringen och ministrarna reglerna för regeringsarbetet? Det har konstitutionsutskottet, KU, till uppgift att granska. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen.

 • Vad är ett statsråd
 • Justitieombudsmannen

  Konstitutionsutskottet (KU) är ett utskott i Sveriges riksdag med uppgift att bereda frågor och väcka förslag av konstitutionell och förvaltningsrättslig betydelse, samt att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottets verksamhet regleras i Regeringsformen och Riksdagsordningen.

  Utskott riksdagen

  Så fungerar riksdagen Utskotten och EU-nämnden Så arbetar utskotten Så arbetar utskotten Riksdagen fattar hundratals beslut varje år. Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten. När ett utskott har presenterat ett förslag till beslut ska riksdagens alla ledamöter ta ställning till förslaget.

  Vad innebär parlamentarism

   Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut senare ska utvärdera vad som blivit resultatet av beslutet. Så arbetar utskotten Resultaten dokumenteras i rapporter.

  Regeringsformen

 • För att hinna med arbetet med alla förslag måste riksdagens ledamöter dela på arbetet. Därför delas ledamöterna in i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kallas för utskott. 15 utskott Det finns 15 utskott som arbetar med olika frågor. Till exempel arbetar försvarsutskottet med förslag som handlar om militären. Socialutskottet arbetar med förslag.
 • Vad är ett statsråd

  17 ledamöter i varje. Utskottens främsta uppgift är att ta ställning till propositionen. Det utskotten kommer fram till matchar nästan alltid vad riksdagen tycker eftersom utskotten är proportionella till mandaten i riksdagen. Efter de har diskuterat frågan lägger det fram ett förslag ett så kallat betänkande.


 • vad är konstitutionsutskottet vilken uppgift har det

 • Riksrevisionen

  Val till utskotten. Utskotten ska alltid bestå av ett udda antal ledamöter, och det ska vara minst För närvarande har varje utskott 17 ordinarie ledamöter. Antalet ledamöter i utskotten bestäms av riksdagen efter varje val. Sammansättningen av ledamöterna i utskottet speglar fördelningen av platser i riksdagen.
 • Regeringsformen