Vem tillfaller skadat vilt

Skadade djur vem ringer man

Som ”vilt” räknas vilda däggdjur och fåglar. Vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas tillhör alltid någon. Vanligtvis markägaren eller den som har jakträtten på marken. Vissa arter av vilt tillfaller staten istället för jakträttshavaren om de omhändertas, påträffas dött eller dödas när de är fredade. (se.

Skadat rådjur vem ringer man

  Om du har hittat ett djur som är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren.


 • Länsstyrelsen skadad fågel

  1. Polisen skadat djur

  Allvarligt skadat eller sjukt djur. Enligt jaktförordningen får man av djurskyddsskäl avliva ett. frilevande djur om djuret är allvarligt skadat eller sjukt. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du. kontakta markägaren. Om djurarten ingår i statens vilt, till.

  Länsstyrelsen skadat djur

  Vissa arter av vilt tillfaller, under vissa omständigheter, staten istället för jakträttshavaren. Dessa arter kallas för statens vilt. Om djur av dessa arter omhändertas eller dödas när de är fredade ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen på telefon


  Skadad fågel vem ringer man

  Om du hittar ett större skadat vilt bör du kontakta länsstyrelsen i det län du bor. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om det skadade djuret. Om du hittar ett skadat djur som tillhör statens vilt (samt älg eller hjort när dessa arter är fredade) ska du alltid kontakta polisen på

  Skadat rådjur på tomten

  Det händer ofta att det dyker upp inlägg om skadat vilt på sociala medier. Ibland blir det längre diskussioner om vem man bör kontakta. Informationen kan tyvärr bli allmänt förvirrande vilket resulterar i ett utdraget och onödigt lidande för det djur som skadats. Vi vill därför förtydliga vad som gäller vid en kollision eller om du har uppmärksammat ett skadat vilt. Dela gärna.

 • vem tillfaller skadat vilt
 • Trafikskadat vilt tillfaller

  2. vilt som skall tillfalla staten, 3. vilt som har skadats eller dödats vid sammanstötning med motorfordon. Regeringen får meddela föreskrifter om anmälnings-skyldighet i fråga om 1. vilt som har fällts under jakt, 2. vilt som ska tillfalla sta-ten, 3. vilt som har varit in-blandat i sammanstötning med motorfordon.


  Länsstyrelsen skadad fågel

 • Kontakta länsstyrelsen eller polisen. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade djur. Kontakta organisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt. De har rätt att hantera skadade djur och är duktiga på att ta hand om dem.