Höjd över vägbanan kvävedioxid

 • (temperatur och nederbörd) och hur
 • Utsläppen från trafiken har

 • Utsläppen från trafiken har

 • Utsläppen från trafiken har dock minskat kraftigt sedan talet, men halterna av luftföroreningar som partiklar, kvävedioxid och marknära ozon är fortfarande oacceptabelt höga på många platser.
 • (temperatur och nederbörd) och hur

  Fakta om kväveoxider i luft. Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer.

  Hus 2 är en överbyggnad

  Trafikens utsläpp är dock helt dominerande på de platser där miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Exponering för kvävedioxid kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär, risk för luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer.

   Inom volymerna, som sträcker

  För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

  Framförallt av vägbanan fuktighet,

  Vad är de senaste reglerna om vägmärken och andra anordningar för trafiken? Läs Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS ) som innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat storlekar, symboler och placering av vägmärken. Här hittar du också information om hur du beställer föreskrifterna i tryckt form.

  Inom volymerna, som sträcker

   De tunga lastbilarna stod för 21 procent av NOx-utsläppen från vägtransporter. Utsläppen av från tunga lastbilar (över 3,5 ton) har minskat med 86 procent sedan Mellan 20var minskningen 5 procent trots att trafikarbetet ökat något. De minskade utsläppen beror på att nya lastbilar har lägre utsläpp.

  För kvävedioxid, NO2 finns tre

  Luftföroreningshalter år har med hjälp av spridningsmodeller beräknats för Stockholms- och Uppsala län. De beräknade värdena för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) jämförs med juridiskt bindande miljökvalitetsnormer för utomhusluft och det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.
 • höjd över vägbanan kvävedioxid


 • Kvävedioxid över 60 µg/m3

  Vid användning av luftföroreningskartorna ska det tydligt framgå att de är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Vad gäller normvärden för både PM10 och NO2 är dygnsmedelvärdet svårast att klara. För målvärden är årsmedelvärdet svårast att klara för PM10 och timmedelvärdet för NO2.