Vad är livsmedel enligt livsmedelslagen

Svenska livsmedel

  Lag (). 3 a § Lagen gäller även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Lag (). 4 § Lagen tillämpas inte på primärproduktion för användning inom privathushåll eller enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.


Livsmedelsverket

 • Lagstiftning. Lyssna. Nästan all lagstiftning på livsmedelsområdet är framtagen gemensamt inom EU och gäller därmed för hela EU. Nationell lagstiftning som kompletterar och genomför EU-reglerna finns i form av lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter.

 • Lättförstörbara livsmedel förordning

  Lagstiftningen på livsmedelsområdet är omfattande, teknisk och detaljerad. Det huvudsakliga syftet är att ge konsumenterna säkra och ärligt deklarerade livsmedel. Till exempel finns det regler för: Kontrollen av livsmedel; Märkning; Tillåtna tillsatser; Förpackningar; Allergener; Främmande ämnen.
 • vad är livsmedel enligt livsmedelslagen

 • Exempel på livsmedel

  Livsmedelslagen. Livsmedelslagen () är en svensk lag som reglerar hantering och märkning av livsmedel. [ 1] Den nuvarande Livsmedelslagen trädde i kraft 1 juli och ersatte då års livsmedelslag. Enligt lagen räknas även dricksvatten, snus och tuggtobak som livsmedel.


  Eu lagstiftning livsmedel

  Livsmedelslagen jämställer snus, snusliknande produkter och tuggtobak samt dricksvatten med livsmedel i Sverige. Primärprodukter, däribland produkter från jorden, boskapsuppfödning, jakt och fiske, omfattas också av EU-lagstiftningen och de bestämmelser som rör livsmedel och livsmedelsföretag.
 • Livsmedelsverket
 • Exempel på livsmedel

 • Livsmedel stockholm

  10 a § Utöver vad som följer av EU-bestämmelser som denna lag kompletterar är det förbjudet att på marknaden släppa ut sådana material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som inte uppfyller kraven i artikel 3, 4 och 15 i förordning (EG) nr /


   2017/625

  Vad som är tillräckligt, nödvändigt, adekvat, lämpligt eller ändamålsenligt ska du bedöma utifrån målet att livsmedlen ska vara säkra. Lagstiftningen - en introduktion. Egen kontroll för livsmedelssäkerhet. Du som är livsmedelsföretagare ansvarar för att endast säkra livsmedel släpps ut på marknaden.


  Haccp livsmedelsverket

  På livsmedelsområdet finns utöver livsmedelslagen och livsmedelsförordningen även ett flertal andra lagar och förordningar. Några exempel är lagen () om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt lagen () om kontroll av ekologisk produktion, med tillhörande förordningar.