Användning av olja vid uppvärmning

Fakta om olja

Olja för uppvärmning fortsätter att minska och utgjorde 1 procent (motsvarande 0,8 TWh) av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler. Här hittar du statistiken. Energistatistik för småhus. Energistatistik för flerbostadshus. Energistatistik för lokaler. Energistatistik för småhus, flerbostadshus och.

Oljepanna förbud

De olika energislagen påverkar miljön och klimatet vid utvinning, omvandling, distribution och användning. Förbränning av olja, kol, torv och fossilgas (naturgas), så kallade fossila bränslen, är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige.


  Fördelar med olja

Naturvårdsverket ansvarar för viktiga delar i arbetet med att minska användningen av fossila bränslen. Bland annat arbetar vi med att utveckla åtgärdsstrategier och styrmedel för att minska användningen av fossila bränslen för transporter och uppvärmning.
 • användning av olja vid uppvärmning

 • Oljepanna pris

  temperaturen utomhus, som påverkar hur mycket el som behövs för uppvärmning. Elanvändningen har också förändrats över tid. Användningen ökade framför allt kraftigt på och talen då både industrin och hushållen mer och mer gick över till att använda el i stället för olja.

  Vad används olja till

  Olja används främst i valsverkets ugnar vid värmning och värmebehandling men också vid uppvärmning av verksamhetens lokaler. Energiinnehållet i en angiven mängd olja kan delas upp i kemisk energi och fysisk värme. Den fysiska värmen anses ofta vara försumbar i jämförelse med den kemiska energi som frigörs vid förbränning.


  Vad används olja till mest

 • Faktum är att mer än hälften av all ny elproduktion globalt är förnybart – alltså mer än kol, olja, gas och kärnkraft tillsammans. Men det räcker inte. För klimathotets skull måste all nyinstallerad kapacitet vara baserad på förnybar energi – så snart som möjligt dessutom.
 • Vad används olja till mest
 • Olja energikälla

  Användningen av olja inom sektorn bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan eftersom många oljepannor har ersatts med andra värmekällor. Egen förbränning av bränslen och fjärrvärme används för varmvatten och uppvärmning av bostäder och lokaler.

  Byta ut oljepanna bidrag

   Inom bostäder och service används olja främst för uppvärmning och sedan har oljeanvändningen minskat med 70% inom dessa sek- torer. Olja för uppvärmning har ersatts med el, fjärrvärme, värme- pumpar och biobränslen vilket framför allt är en följd av ökade energipriser, energibeskattning och investeringsprogram.